Shoqëria Civile dhe Qeverisja Gjithëpërfshirëse

Shoqëria Civile dhe Qeverisja Gjithëpërfshirëse

© Tereza Hronova

PIN fokusohet në angazhimin e qytetarëve në vendimmarrjen lokale dhe inkurajon bashkëpunimin efektiv midis shoqërisë civile, qeverive dhe komuniteteve për të mbështetur një proces më të hapur demokratik. PIN ndërton kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale, ndërkohë që fuqizon qytetarët të shprehin nevojat e tyre, të avokojnë për çështjet lokale dhe të ndikojnë në proceset e politikëbërjes.

PIN ndërton kapacitetin e qeverive dhe shoqërisë civile për t'i ndihmuar ato të zhvillojnë sisteme dhe shërbime të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të mbrojtjes sociale, dhe fuqizon njerëzit e margjinalizuar në mënyrë që ata të kenë fjalë dhe mundësi të barabarta.

Gjatë kohëve të krizës, PIN përpiqet të mbrojë grupet e cenueshme që mund të vendosen në rrezik më të madh.

Teksti i plotë Më pak tekst

Lajme

Më shumë

Aktivitetet e vazhdueshmeORAktivitetet e kaluara

Mostar - Spaces to Activate and Rejuvenate

Mostar - Spaces to Activate and Rejuvenate

The 3-year project seeks to improve public space and its use in Mostar through mobilising citizens and supporting citizen-led initiatives that contribute to the shared civic, cultural and economic life of the city. The project also aims to support citizens and local authorities to effectively use new skills, tools and mechanisms to address priorities in an inclusive, gender-sensitive, participatory and systematic manner.
Fuqizmi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë - ALVED

Fuqizmi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë - ALVED

“Amplifying Local Voices for Equitable Development” (ALVED) is a British government-funded project running from September 2020 through March 2023. The project is implemented in five municipalities in Kosovo by a consortium made up of Peaceful Change initiative (PCi), a UK-registered charity, People in Need, and NGO Aktiv and Peer Educators Network (PEN), two Kosovo-based civil society organizations. The overriding objective of the project is to ensure that citizens in Kosovo are better able to empathise with one another’s perspectives, play active civic roles in society, and celebrate diversity. Through a focus on participatory social service planning, the project engages the expertise of the project consortium members with civil society and municipal representatives to ensure that high-quality social services are available to all. Grassroots civil society actors are offered capacity-building opportunities as well as funding for local initiatives that aim to improve cooperation between local authorities and residents. This project also pays special attention to the needs and concerns of young people, focusing on harnessing the potential of this vital demographic by investing in the development of knowledge and skills relevant for effectively engaging with their communities.
Edukimi për të gjithë - Përmbushja e të Drejtave të Fëmijëve dhe Adoleshentëve me nevoja të veçanta dhe nga komunitetet e cenueshme

Edukimi për të gjithë - Përmbushja e të Drejtave të Fëmijëve dhe Adoleshentëve me nevoja të veçanta dhe nga komunitetet e cenueshme

Qëllimi i këtij projekti është përmbushja e të drejtave për arsimim të barabartë, të fëmijëve dhe adoleshentëve me nevoja të veçanta dhe atyre që vijnë nga komunitetet e cenueshme si roma ashkali dhe egjiptianë në Kosovë, mosha (6-14 vjeç), përmes angazhimit të nivelit lokal dhe shtetëror në sistemin e arsimit formal, me qëllim të ndërtimit të kapaciteteve dhe krijimit të një mjedisi të favorshëm për arsiminss gjithëpërfshirës (AGJ). Projekti fokusohet në zhvillimin e kapaciteteve të mësimdhënësve përmes trajnimit për AGJ duke ndarë metodologjitë inovative që mund të përdoren për të ndihmuar fëmijët me nevoja të veçanta. Gjithashtu, një shtyllë tjetër e rëndësishme e projektit është Programi i Praktikës, ku praktikantët që vijnë nga fusha e edukimit si psikologjia, logopedia, pedagogjia dhe asistenca në mësimdhënie mbështesin dhe ndihmojnë fëmijët me nevoja të veçanta dhe nga komunitetet e cënueshme. Së fundi, projekti është duke ndërtuar vazhdimisht kapacitetet e OSHC-ve partnere lokale të tij, The Ideas Partnership dhe Autizmi Flet, me qëllim të sigurimit të qëndrueshmërisë dhe vazhdimit të trajnimit për AGJ në tërë Kosovën.
My Work – Economic Opportunities for Persons with Disabilities

My Work – Economic Opportunities for Persons with Disabilities

The project “My Work – Economic Opportunities for Persons with Disabilities” aims to improve economic opportunities for persons with disabilities in eight selected cities in BiH. This will be achieved by empowering PwDs to be competitive in the open labor market and by offering concrete assistance in creating earning opportunities. The project will also raise public awareness by pointing out that the right to work is one of the basic human rights.
The project will be implemented in eight cities across Bosnia and Herzegovina and at least 70 PwDs will be empowered to be competitive in the open labor market, and receive practical training and support for specific occupations that are in line with their abilities, desires, and affinities.
Selected trained supported employment counselors will provide support to PwDs during an active job search, as well as job preparation, and during the execution of jobs and tasks until independence. Furthermore, the project will empower companies and enterprises that will potentially employ PwDs, in addition to concrete empowerment and professional training.
Getting a Life - Deinstitucionalizimi i banorëve të institucionit Demir Kapi

Getting a Life - Deinstitucionalizimi i banorëve të institucionit Demir Kapi

Ky projekt i financuar nga BE, mbështet transformimin e Institucionit Special në Demir Kapija (DKSI) në një qendër burimesh për njerëzit me aftësi të kufizuara intelektuale. Aktivitete të tjera përfshijnë edhe zhvendosjen e 45 përfituesve në nëntë (9) shtëpi të pavarura, zhvillimin e shërbimeve me bazë në komunitet për njerëzit me aftësi të kufizuara intelektuale dhe ndihmën në krijimin e grupeve të vetë-avokimit për promovimin e procesit të deinstitucionalizimit. Për më tepër, stafi i DKSI do të trajnohet në zhvillimin e planeve personale për klientët dhe për mënyrat e reja të punës me PwID.