Граѓанско општество и инклузивно владеење

Граѓанско општество и инклузивно владеење

© Foto: Tereza Hronova

Нашиот фокус е на вклученоста на граѓаните во одлучувањето на локално ниво и поттикнуваме ефикасна соработка помеѓу граѓанското општество, државата и заедниците. Работиме на градење на капацитетите на граѓанските организации и локалните власти, истовремено охрабрувајќи ги граѓаните да ги изразат своите потреби, да се залагаат за прашања од значење за нивните заедници и да влијаат на процесите на креирање политики.

ПИН работи на зголемување на ефикасноста на услугите за социјална заштита и подобрување на условите и квалитетот на животот на маргинализираните групи, вклучително и лицата со попреченост. Го поддржуваме процесот на деинституционализација на затворените институции за лица со ментални и психолошки потешкотии и помагаме да се развие концептот на услуги во заедницата, како валидна алтернатива на резиденцијалната нега.

Во кризни ситуации, ПИН се обидува да ги заштити ранливите групи кои можат да бидат изложени на поголем ризик.

Цел текст Краток текст

Вести

Изминати активности

Мостар - Простори кои се движат

Мостар - Простори кои се движат

Тригодишниот проект има за цел да го подобри јавниот простор и неговата употреба во Мостар преку мобилизирање на граѓаните и поддршка на иницијативи предводени од граѓаните кои придонесуваат за граѓанскиот, културниот и економскиот живот на градот. Проектот, исто така, има за цел да ги поддржи граѓаните и локалните власти ефективно да користат нови вештини, алатки и механизми за решавање на приоритетите на граѓаните на инклузивен, родово сензитивен, партиципативен и систематски начин.
Моја работа - економско зајакнување на лицата со попреченост

Моја работа - економско зајакнување на лицата со попреченост

„Проектот „Моја работа - економско зајакнување на лицата со попреченост“ има за цел да ги подобри економските можности за лицата со попреченост во осум избрани градови во БиХ. Зајакнувањето на лицата со попреченост ќе биде конкурентно на отворениот пазар на труд и ќе обезбеди конкретни Проектот ќе работи и на подигање на свеста на пошироката јавност за правото на работа како едно од основните човекови права што ги уживаат лицата со попреченост.
Проектот ќе се спроведува во осум градови низ Босна и Херцеговина, а најмалку 70 корисници ќе бидат обучени да учествуваат на отворениот пазар на труд и да поминат практична обука и поддршка за одредени занимања кои се во согласност со нивните способности, желби и афинитети. .
Избрани обучени советници за поддржано вработување ќе даваат поддршка на лицата со попреченост при активно барање работа и подготовка за работа, како и при извршување на работните места и задачите до осамостојувањето. Дополнително, проектот ќе ги зајакне компаниите и претпријатијата кои потенцијално ќе вработат лица со попреченост, покрај конкретно зајакнување и професионален развој“.