Публикации

Публикации

Најди публикација

По категорија

Според насловот, белешка

Capability Statement on Climate Resilient Programming, 2023

PIN Western Balkans

Globally, PIN plays a role in addressing climate change by enhancing the resilience of vulnerable people through solutions that align with green growth and circular economy principles....

OWiS Toolkit: Globalna edukacija putem filma - izdanje za Srbiju

Priručnik Globalna Edukacija putem Filma zasnovan je na prethodno objavljenim materijalima od strane odeljenja One World in Schools (Jedan svet u školama) organizacije People in Need, a to...

Ova obrazovna publikacija predstavlja audio-vizuelne lekcije za globalnu edukaciju zasnovanu na metodologiji interaktivnog učenja „One World in Schools“ (Jedan svet u školama,...

OWiS Toolkit: Edukimi Global Me Filma - botim për Serbinë

Paketa Edukimi Global me Filma bazohet në burimet e publikuara më parë nga Një Botë në Shkolla - OWIS (Jeden svět na školách) e departamentit të People in Need (Člověk v tísni, o. p. s),...

Ky publikim mësimor paraqet mësime audio-vizuale për edukimin global bazuar në një metodologji mësimore interaktive Një Botë në Shkolla (OWIS). Kjo metodologji është zhvilluar nga Departamenti...

OWiS Toolkit: Edukimi Global Me Filma - botim për Kosovën

Paketa Edukimi Global me Filma bazohet në burimet e publikuara më parë nga Një Botë në Shkolla - OWIS (Jeden svět na školách) e departamentit të People in Need (Člověk v tísni, o. p. s),...

Ky publikim mësimor paraqet mësime audio-vizuale për edukimin global bazuar në një metodologji mësimore interaktive Një Botë në Shkolla (OWIS). Kjo metodologji është zhvilluar nga Departamenti...

OWiS Toolkit: Globalna edukacija putem filma - izdanje za Kosovo

Priručnik Globalna Edukacija putem Filma zasnovan je na prethodno objavljenim materijalima od strane odeljenja One World in Schools (Jedan svet u školama) organizacije People in Need, a to...

Ova obrazovna publikacija predstavlja audio-vizuelne lekcije za globalnu edukaciju zasnovanu na metodologiji interaktivnog učenja „One World in Schools“ (Jedan svet u školama,...

AMPLIFYING LOCAL VOICES FOR EQUITABLE DEVELOPMENT Small Grants for Local and Grassroots Civil Society Organizations in Kosovo and South Serbia

People in Need Western Balkans

“Amplifying Local Voices for Equitable Development” (ALVED) is a British government-funded project running from September 2020 through March 2023. The project is implemented in...

PËRFORCIMI I ZËRAVE LOKALË PËR ZHVILLIM TË DREJTË: Grante të vogla për organizatat lokale dhe bazë të shoqërisë civile në Kosovë

People in Need Western Balkans

“Amplifying Local Voices for Equitable Development” (ALVED) është një projekt i financuar nga Qeveria Britanike që zgjat nga shtatori 2020 deri në mars 2023. Projekti zbatohet në...

REPORT_Report on the state of inclusion of PwDs in employment , BIH 2021

The report (in Bosnian) on the state of inclusion of Persons with Disabilities (PwDs) in employment processes is the result of a survey conducted in the period from November 2020 to March 2021 in...

BIH_Preporuke za sistemske promjene, 2021

Izvještaj je kreiran na osnovu analize zakonskog okvira, ali takođe uzimajući u obzir nalaze prikupljene putem istraživanja postojećih praksi. Izvještaj pruža pregled stanja i preporuke za...

REPORT_ Recommendation for systemic changes, BIH 2021

The report (in Bosnian) was created based on an analysis of the legal framework in Bosnia and Herzegovina pertaining to employment of Persons with Disabilities (PwDs), but also considering the...
Сочувај