Отпорност на климатски промени

Отпорност на климатски промени

© Foto: Tereza Hronova

ПИН има системски пристап кој вклучува партнерства со заедниците, граѓанското општество, владите и бизнисите за да се поттикнат инклузивни промени во социјалната политика и животната средина. 

Ова значи подобрување на ефикасноста на управувањето со отпадот и обезбедување долгорочен пристап до вештини, производи и услуги кои можат да го зголемат приходот, безбедноста и издржливоста на семејствата со ниски приходи, а истовремено да одржуваат високи стандарди за заштита и одржливост на животната средина.

Цел текст Краток текст

Вести

Тековни активностиИЛИИзминати активности

Циркуларна економија за зелената транзиција

Циркуларна економија за зелената транзиција

Со зајакнување на граѓанските организации и создавање на родова инклузивна мрежа, ПИН работи со локалниот партнер Let's Do It Peja! да се засили влијанието на претставниците на граѓанското општество и приватниот сектор во обликувањето на политичките реформи кои би резултирале со поциркуларна економија во Косово. Ќе се обезбеди градење на капацитети за ГО и социјалните претпријатија за вработување и застапување за рециклирање и циркуларни практики. Проектот ќе промовира разбирање и ангажирање во принципите на циркуларната економија, што на крајот ќе придонесе за поодржлива иднина на Косово. Финансиран е од Европската Унија и кофинансиран од Министерството за надворешни работи на Чешката Република.
Ефикасен систем за управување со отпад во кантонот Сараево

Ефикасен систем за управување со отпад во кантонот Сараево

Проектот „Ефикасен систем за управување со отпад во кантонот Сараево“ има за цел да придонесе за намалување на производството на отпад во кантонот Сараево преку подобрување на управувањето со цврстиот отпад и придонесувајќи за развој на компетентни и релевантни институции. Преку Проектот „Ефикасен систем за управување со отпад во кантонот Сараево“, поддршката првенствено се обезбедува на КЈКП „РАД“ д.о.о. Сараево. Поддршката опфаќа набавка на опрема, техничка помош, градење капацитети и креирање кампања за комуникација со граѓаните и корисниците на услугите КЈКП „РАД“ д.о.о. Сараево. Општините во кантонот Сараево и надлежното министерство се многу важни алки во спроведувањето на проектот и активностите. Во тесна соработка со општините и Министерството, ќе се дефинираат потребните промени кои ќе придонесат за подобрување на управувањето со отпадот, вклучувајќи релевантни регулаторни документи и соодветни служби. Заеднички ќе се пристапи кон активностите со цел да се идентификуваат потребните промени кои се спроведуваат во пракса.