Otpornost na klimatske promene

Otpornost na klimatske promene

© Foto: Tereza Hronova

PIN ima sistematski pristup koji uključuje partnerski rad sa zajednicama, civilnim društvom, vladama, komunalnim i drugim preduzećima na pokretanju inkluzivnih promena u socijalnoj politici i životnoj sredini. 

To uključuje efikasno upravljanje otpadom i unapređivanje dugoročnog pristupa veštinama, proizvodima i uslugama koje mogu povećati prihod, bezbednost i otpornost porodica sa niskim primanjima uz održavanje visokih ekoloških i standarda održivosti.

Ceo tekst Kraći tekst

Вести

AktivnostiILIProšle aktivnosti

Cirkularna ekonomija za zelenu tranziciju

Cirkularna ekonomija za zelenu tranziciju

Zajedno sa partnerom, lokalnom organizacijom Let's Do It, Peja!, PIN kroz ovaj projekat osnažuje organizacije civilnog društva, praveći rodno-uključivu mrežu čiji je cilj amplifikacija uticaja koji civilno društvo i privatni sektor imaju na proces reforme javnih politika koji treba da omogući razvoj cirkularne ekonomije na Kosovu. Projekat će graditi kapacitete OCD i socijalnih preduzeća, kako bi praktikovali i zagovarali recikliranje i cirkularnu ekonomiju. Kroz aktivnosti podizanja svesti građanki i građana, trudićemo se da promovišemo uključivanje i razumevanje principa cirkularne ekonomije, doprinoseći održivoj budućnosti Kosova. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministrastvo spoljnih poslova Češke Republike.
Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Projekat "Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo" ima za cilj da doprinese smanjenju proizvodnje otpada u Kantonu Sarajevo kroz unapređenje upravljanja čvrstim otpadom i razvoj kapaciteta nadležnih i relevantnih institucija.
Podrška se prvenstveno pruža KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, a uključuje nabavku opreme, tehničku pomoć, izgradnju kapaciteta i kreiranje kampanje za komunikaciju sa građanima i građankama i korisnicima usluga KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo.
Opštine u Kantonu Sarajevo i nadležno ministarstvo su vrlo važne karike u implementaciji projekta i aktivnosti i u bliskoj saradnji sa njima biće identifikovane i sprovedene neophodne promene i unaprijeđenja upravljanja otpadom, uključujući relevantne regulatorne dokumente i nadležne službe. Zajednički će se pristupiti aktivnostima kako bi se identificirale potrebne promene koje se provode u praksi.