Civilno društvo i inkluzivna uprava

Civilno društvo i inkluzivna uprava

© Tereza Hronova

Naš fokus je na uključivanju građana u donošenje odluka na lokalnom nivou i podsticanju efektivne saradnje između civilnog društva, države i zajednica. Radimo na izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti, istovremeno osnažujući građane da izraze svoje potrebe, zagovaraju za pitanja od značaja za njihove zajednice i utiču na procese kreiranja politika.

PIN radi na povećanju efikasnosti usluga socijalne zaštite i poboljšanju uslova, te kvaliteta života marginalizovanih grupa, uključujući osobe sa invaliditetom. Podržavamo proces deinstitucionalizacije ustanova za osobe sa mentalnim i psihičkim poteškoćama i pomažemo u razvoju koncepta usluga u zajednici, kao valjane alternative rezidencijalnom zbrinjavanju.

U kriznim situacijama, PIN nastoji zaštititi ranjive grupe koje mogu biti izložene povećanom riziku.

Cijeli tekst Kraći tekst

Vijesti

Više

AktivnostiILIProšle aktivnosti

Mostar - Prostori koji pokreću

Mostar - Prostori koji pokreću

Trogodišnji projekt nastoji poboljšati javni prostor i njegovo korištenje u Mostaru putem mobilizacije građana i potpore inicijativama koje vode građani, te koje doprinose zajedničkom građanskom, kulturnom i gospodarskom životu grada. Projekt također ima za cilj podržati građane i lokalne vlasti da učinkovito koriste nove vještine, alate i mehanizme za rješavanje prioriteta građana na uključiv, rodno osjetljiv, participativan i sustavan način.
Pojačavanje lokalnih glasova za pravičan razvoj - ALVED

Pojačavanje lokalnih glasova za pravičan razvoj - ALVED

„Pojačavanje lokalnih glasova za pravičan razvoj“ (ALVED) je projekat koji finansira britanska vlada, a traje od septembra 2020. do marta 2023. Projekat se sprovodi u pet opština na Kosovu u konzorcijumu koji vodi Inicijativa za mirne promene (PCi), registrovana u Velikoj Britaniji dobrotvorna organizacija, PIN i NVO Aktiv i Mreža vršnjačkih edukatora, dvije organizacije civilnog društva sa sjedištem na Kosovu. Prevashodni cilj projekta je da obezbjedi da građani Srbije bolje saosjećaju sa perspektivama sunarodnika, ostvaruju aktivnu građansku ulogu u društvu i slave različitost. Kroz fokus na participativnom planiranju socijalnih usluga, projekat angažuje ekspertizu članova projektnog konzorcijuma sa predstavnicima civilnog društva i opština kako bi se osiguralo visok kvalitet socijalnih usluga bude dostupan svima. Akterima civilnog društva na lokalnom nivou nude se mogućnosti za izgradnju kapaciteta, kao i finansiranje lokalnih inicijativa koje imaju za cilj unapređenje saradnje između lokalnih vlasti i građana. Ovaj projekat posebnu pažnju posvećuje potrebama i brigama mladih ljudi, fokusirajući se na iskorišćavanje potencijala ove vitalne demografije kroz ulaganje u razvoj znanja i vještina relevantnih za djelotvorno angažovanje u zajednici.
Obrazovanje za sve - Ostvarivanje prava dece i adolescenata sa posebnim potrebama i iz ranjivih grupa

Obrazovanje za sve - Ostvarivanje prava dece i adolescenata sa posebnim potrebama i iz ranjivih grupa

Projekat se zalaže za povećanje društvene inkluzije djece sa posebnim potrebama, kao i pripadnika marginalizovanih društvenih grupa, kao što su zajednice Roma, Aškalija i Egipćana, u formalni obrazovni sistem. Projekat se fokusira na razvoj nastavničkih kapaciteta u inkluzivnom obrazovanju, a na nacionalnom nivou radi sa Ministarstvom prosvjete kako bi se obezbjedio jedinstven pristup inkluzivnom obrazovanju (IE). Pored toga, projektom se grade kapaciteti lokalnih partnerskih organizacija, The Ideas Partnership i Autizmi Flet, kako bi se obezbjedila održivost i nastavak obuke za IE na Kosovu. Podrška će uključiti pilotiranje unapređenja usluga u školama u odabranim opštinama na Kosovu, tako što će omogućiti pripravnički rad asistenata u školama, a biće angažovani i psiholozi, pedagozi i logopedi.
Moj posao - Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Moj posao - Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

„Projekat „Moj Posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ ima za cilj unapređenje ekonomskih mogućnosti za osobe sa invaliditetom u osam odabranih gradova u BiH. Osnaživanjem osoba sa invaliditetom postići će se da budu konkurentne na otvorenom tržištu rada, a pružaće se i konkretna pomoć u stvaranju mogućnosti za zaradu. Projekat će takođe raditi na podizanju svesti šire javnosti o pravu na rad kao jednom od osnovnih ljudskih prava koje uživaju i osobe sa invaliditetom.
Projekat će se realizovati u osam gradova širom Bosne i Hercegovine, a najmanje 70 korisnika će biti osposobljeno da učestvuje na otvorenom tržištu rada, te da prođu praktičnu obuku i dobiju podršku za određena zanimanja koja su u skladu sa njihovim sposobnostima, željama i afinitetima.
Odabrani obučeni savjetnici za zapošljavanje uz podršku, pružaće podršku osobama sa invaliditetom tokom aktivnog traženja posla i pripreme za posao, kao i tokom obavljanja poslova i zadataka do osamostaljenja. Osim toga, projekat će osnažiti i kompanije i preduzeća koja će potencijalno zapošljavati osobe sa invaliditetom, pored konkretnog osnaživanja i stručnog usavršavanja.
Getting a Life - Deinstitucionalizacija korisnika Specijalnog Zavoda Demir Kapija

Getting a Life - Deinstitucionalizacija korisnika Specijalnog Zavoda Demir Kapija

Projekat podržava transformaciju Specijalne ustanove Demir Kapija (DKSI) u resursni centar za osobe sa intelektualnim teškoćama. Aktivnosti uključuju preseljenje 45 korisnika u devet domova za samostalan život, razvoj usluga u zajednici za osobe sa intelektualnim invaliditetom i pomoć u formiranju grupa za samozastupanje kako bi se promovirao proces deinstitucionalizacije. Osim toga, osoblje DKSI će biti obučeno za izradu ličnih planova za korisnike i nove načine rada sa osobama sa invaliditetom u Sjevernoj Makedoniji.