Civilno društvo i inkluzivna uprava

Civilno društvo i inkluzivna uprava

© Foto: Tereza Hronova

Naš fokus je na uključivanju građana u donošenje odluka na lokalnom nivou i podsticanju efektivne saradnje između civilnog društva, države i zajednica. Radimo na izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti, istovremeno osnažujući građane da izraze svoje potrebe, zagovaraju za pitanja od značaja za njihove zajednice i utiču na procese kreiranja politika.

PIN radi na povećanju efikasnosti usluga socijalne zaštite i poboljšanju uslova, te kvaliteta života marginalizovanih grupa, uključujući osobe sa invaliditetom. Podržavamo proces deinstitucionalizacije ustanova za osobe sa mentalnim i psihičkim poteškoćama i pomažemo u razvoju koncepta usluga u zajednici, kao valjane alternative rezidencijalnom zbrinjavanju.

U kriznim situacijama, PIN nastoji zaštititi ranjive grupe koje mogu biti izložene povećanom riziku.

Cijeli tekst Kraći tekst

Vijesti

Prošle aktivnosti

Mostar - Prostori koji pokreću

Mostar - Prostori koji pokreću

Trogodišnji projekt nastoji poboljšati javni prostor i njegovo korištenje u Mostaru putem mobilizacije građana i potpore inicijativama koje vode građani, te koje doprinose zajedničkom građanskom, kulturnom i gospodarskom životu grada. Projekt također ima za cilj podržati građane i lokalne vlasti da učinkovito koriste nove vještine, alate i mehanizme za rješavanje prioriteta građana na uključiv, rodno osjetljiv, participativan i sustavan način.
Moj posao - Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Moj posao - Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

„Projekat „Moj Posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ ima za cilj unapređenje ekonomskih mogućnosti za osobe sa invaliditetom u osam odabranih gradova u BiH. Osnaživanjem osoba sa invaliditetom postići će se da budu konkurentne na otvorenom tržištu rada, a pružaće se i konkretna pomoć u stvaranju mogućnosti za zaradu. Projekat će takođe raditi na podizanju svesti šire javnosti o pravu na rad kao jednom od osnovnih ljudskih prava koje uživaju i osobe sa invaliditetom.
Projekat će se realizovati u osam gradova širom Bosne i Hercegovine, a najmanje 70 korisnika će biti osposobljeno da učestvuje na otvorenom tržištu rada, te da prođu praktičnu obuku i dobiju podršku za određena zanimanja koja su u skladu sa njihovim sposobnostima, željama i afinitetima.
Odabrani obučeni savjetnici za zapošljavanje uz podršku, pružaće podršku osobama sa invaliditetom tokom aktivnog traženja posla i pripreme za posao, kao i tokom obavljanja poslova i zadataka do osamostaljenja. Osim toga, projekat će osnažiti i kompanije i preduzeća koja će potencijalno zapošljavati osobe sa invaliditetom, pored konkretnog osnaživanja i stručnog usavršavanja.