Cookies

Cookies

Cfarë janë cookies?
Cookie është term për një pako të vogël të dhënash të dërguara nga një server në internet në një shfletues uebi dhe të ruajtura në kompjuterin e një përdoruesi. Kur përdoruesi viziton përsëri të njëjtin server, shfletuesi i dërgon të dhënat përsëri në server. Cookies njohin përdorues individualë, ata mbajnë gjurmët e personalizimit të përdoruesit, etj, dhe kështu e bëjnë më të lehtë përdorimin e uebit.
Cookies janë mjete që ofrojnë funksionalitet në internet për një përdorues specifik. Uebfaqja e vizituar më parë mund të përdorë cookies për të ruajtur informacione në lidhje me aktivitetin e shfletimit të përdoruesit ose aktivitetin e tij brenda bankingut në internet dhe në atë mënyrë zbulon gradualisht interesat specifike të përdoruesit. Cookies nuk mund të përdoren në asnjë mënyrë për të gjurmuar identitetin e përdoruesit nga një palë e tretë.

Informacioni i cookies mund të përdoret më pas për reklamat e synuara, vlerësimin statistikor të sjelljes së vizitorëve, etj.

 

1.

Organizata Člověkv tísni o. p. s (Njerëz në nevojë), Šafaříkova 635/24, 120 00, Pragë 2, Nr. ID: 25755277, regjistruar nga Gjykata Komunale në Pragë, Seksioni O, Dosja 119 ("Kontrolluesi"),
Detajet e kontaktit: marek.vozka@clovekvtisni.cz, detajet e kontaktit të Zyrtarit për Mbrojtjen e të Dhënave: dpo@clovekvtisni.cz, operator i kësaj faqe në internet përdor cookies në këtë ëeb faqe për qëllim të:

• ndjekja e trafikut të ëeb faqes dhe krijimi i statistikave të vizitorëve që përfshijnë trafikun e vizitorëve dhe sjelljen e vizitorëve në ëeb faqe;

• funksionimi i ëeb faqeve.

 

2.

Mbledhja e cookies për qëllimet e përmendura në paragrafin e parë mund të konsiderohet përpunim i të dhënave personale.
Një përpunim i tillë është i mundur në bazë të një baze ligjore siç është:
 • Interesi i ligjshëm i Kontrolluesit në rast të cookies teknike dhe analitike, i mundësuar nga neni 6 (1) (f) i Rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin të të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave, dhe shfuqizimin e Direktivës 95/46 / EC (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave) ("GDPR" ose "Rregullorja")
 • pëlqimi juaj është një arsye e ligjshme për përpunimin e cookies me cookies të përcaktuara për shënjestrimin e reklamave. Ju jepni pëlqimin tuaj duke konfiguruar shfletuesin tuaj për kohën që është renditur më poshtë për secilin lloj të një cookie të marketingut. Ju mund të tërhiqni përsëri pëlqimin tuaj për të mbledhur të dhëna me cookie për qëllime marketingu në çdo kohë duke ndryshuar preferencat në shfletues.

3.

Ëeb faqet mund të përdoren gjithashtu në një mënyrë që nuk lejon mbledhjen e informacionit të sjelljes së vizitorit të faqes në internet - kjo mënyrë mund të vendoset brenda cilësimeve të shfletuesit ose është në dispozicion për të kundërshtuar një koleksion të tillë të të dhënave bazuar në interesin e ligjshëm të Kontrolluesit për shkak të nenit 21 të rregullores, duke dërguar një email në mail@clovekvtisni.cz.  Refuzimi juaj do të trajtohet urgjentisht, jo më vonë se 30 ditë pasi të jetë pranuar. Cookie-t e nevojshme për funksionalitetin e faqes do të ruhen vetëm për kohën e nevojshme për funksionimin e faqes.

4.

Nëse kundërshtoni përpunimin e cookies teknike të nevojshme për funksionimin e ëeb faqes, në një rast të tillë nuk është e mundur të garantohet funksionalitet i plotë i ëeb faqes.

 

5.

Cookies që janë mbledhur për të matur trafikun e faqes dhe për të gjeneruar statistika mbi trafikun e vizitorëve dhe sjelljen e vizitorëve në internet konsiderohen në kompleksitetin e tyre dhe në një formë të pseudonizuar që bën të mundur identifikimin e individëve vetëm me një përpjekje të konsiderueshme dhe profesionale.

 

6.

Cookies ruhen për kohën e specifikuar më poshtë për secilin lloj të cookie

7.

Cooki-et e mbledhura përpunohen nga përpunues të tjerë:
 • Google Analytics Provider, operated by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkëay, Mountain Vieë, CA 94043, USA;
 • A Ëeb Solution Provider run by Automattic, Inc. - ËordPress.com, based in San Francisco, California, USA
 • Facebook Ireland Limited, based at 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, D02 X525, Ireland
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
 • Seznam.cz, a.s., ID No 26168685.

8.

Platformat (përpunuesit) e përmendur më lartë gjithashtu trajtojnë cookies në përputhje me kushtet e tyre të shërbimit, të cilat mund t'i gjeni këtu:

9.

Ju lutem vini re që sipas Rregullores ju keni të drejtë:
 • pyesni Kontrolluesin për informacionin se cila nga të dhënat tuaja personale po përpunohet, ose të kërkoni një kopje,
 • të kërkojni qasjen në këto të dhëna nga Kontrolluesi dhe të azhurnojë ose korrigjojë këto të dhëna, ose të kufizojë përpunimin,
 • të tërhiqni pëlqimin në çdo kohë (nëse përpunimi i të dhënave bazohet në pëlqim), për shembull duke dërguar një email ose letër te Kontrolluesi,
 • të kërkoni nga Kontrolluesi të fshijë të dhënat personale - ata do të fshijnë të dhënat tuaja nëse fshirja nuk shkel rregulloret ligjore në fuqi dhe interesat legjitime të Kontrolluesit, në rast të përpunimit të të dhënave personale me pëlqim, të kërkojë transmetimin e të dhënave të tilla  në rast me dyshimin për pajtueshmerinë e procesimit të të dhënave personale
 • të kontaktoni Kontrolluesin ose Zyrën për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ose gjykatën

10.

Kontrolluesi mbledh cookies në vijim në faqet tona të internetit:
Tipi Qëllimi Skadimi Qasja në informacion

Analitike

Përdor Google Analytics për të dërguar informacion në lidhje me sjelljen e vizitorëve ëeb faqe
Nga koha e vizitës deri në 2 vite google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies

Analitike

Përdor Google Analytics për të dërguar informacion në lidhje me sjelljen e vizitorëve ëeb faqe
1 muaj deri në 2 vite google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies
Marketing Përdor Google Analytics për të dërguar informacion në lidhje me sjelljen e vizitorëve ëeb faqe Për kohën e vizitës google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies
Marketing Ne përdorim mjetin Google Optimize të cookie-t nga Google, Inc. për personalizimin dhe testimin e seksioneve specifike të ëeb faqes. Me këtë teknologji, ne mund të personalizojmë ëeb faqen posaçërisht për ju dhe pastaj të masim nëse një personalizim i tillë e bën më të lehtë gjetjen e informacionit në internet.   google.com Opt-out from Google Optimize cookies
       
Marketing Ne përdorim mjetin e cookies nga Facebook. Duke përdorur identifikuesin anonim të dhënë në cookie-t e kësaj kompanie, ne mund të sigurojmë që ju të shihni më pak reklamat tona të papërshtatshme në Facebook dhe më shumë nga ato që mund të interesoheni. 3 months facebook.com Opt-out from Facebook cookies
       
Marketing facebook Për kohën e vizitës facebook.com Opt-out from Facebook cookies
       
Marketing Pëerdore Google Adëords për ti targetuar reklamat Për kohën e vizitës google.com

Si të deaktivizoni cookies?

Përdorimi i cookies mund të konfigurohet duke përdorur shfletuesin tuaj të internetit. Shumica e shfletuesve pranojnë cookie-t automatikisht. Ju mund të deaktivizoni cookies duke përdorur shfletuesin tuaj të internetit ose mund të aktivizoni vetëm cookies të caktuara.
Ju mund të gjeni informacion në lidhje me shfletuesit dhe se si të vendosni preferencat e cookies në ëeb faqet më poshtmë: Një mjet efektiv për menaxhimin e cookies është gjithashtu në dispozicion në http://ëëë.youronlinechoices.com/en ose këtu: https://jobsupportscookies.com/gdpr-in-properties