GRANTET PËR TË RINJTË NË JUG TË SERBISË: THIRRJE PËR APLIKIME

Publikuar: 8 pri 2021 Koha e leximit: 2 minuta
GRANTET PËR TË RINJTË NË JUG TË SERBISË: THIRRJE PËR APLIKIME
© Foto: Maša Živojinović

People in Need po lançojnë një skemë të re të granteve të vogla për komunitetet në Serbi në kuadër të projektit Fuqizimi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë (ALVED). Kjo skemë granti mbështetet nga Fondi i Konflikteve, Stabilitetit dhe Sigurisë (CSSF) i Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

" Fuqizimi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë " (ALVED) është një projekt i financuar nga MB i zbatuar në Serbinë Jugore nga People in Need (PIN), Peaceful Change initiative (PCi) dhe Gradjanske inicijative. Projekti ka ofruar mbështetje për shoqërinë civile, rininë dhe institucionet lokale në tri njësitë tona të vetëqeverisjes lokale (NJVL) – Bujanoc, Leban dhe Vranjë – që nga shtatori 2020. Format e mbështetjes përfshijnë ngritjen e kapaciteteve dhe financimin për OSHC-të bazë ; lehtësimin e planifikimit gjithëpërfshirës dhe ofrimit të shërbimeve sociale; dhe programe të shumta për fuqizimin, angazhimin dhe frymëzimin e të rinjve, si trajnime, veprime qytetare, ndërgjegjësimi, praktika, etj.

Sipas një ankete të bërë nga PIN në dhjetor 2021 në tri NJVL, më pak se gjysma e të rejave (37%) dhe të rinjve (40%) besojnë se të rinjtë kanë aftësi dhe mundësi për të marrë pjesë në vendimmarrjen lokale. Megjithatë, ekipi i ALVED ka vërejtur se të rinjtë, kur u jepet mundësia dhe aftësia, janë të gatshëm, të etur dhe në gjendje të kontribuojnë për t'i bërë komunitetet e tyre më të mira për veten dhe të gjithë banorët.

Duke u bazuar në qëllimet e projektit ALVED për fuqizimin dhe angazhimin e grave dhe burrave të rinj në Serbinë Jugore, kjo skemë granti synon të aktivizojë të rinjtë në Bujanoc, Liban dhe Vranjë për të promovuar ose mbështetur ndryshime pozitive në komunitetet e tyre.


Për të pasur qasje në aplikacionin dhe dokumentet e tjera të kërkuara, ju lutemi ndiqni linqet e mëposhtme:

Shqip

Srpski 

English

Sesion informativ online për të diskutuar objektivin e thirrjes, këshilla për përgatitjen e aplikacioneve, etj.: 12 prill, 11:00 – 13:00 via Zoom
Autor: PIN Srbija