Fuqizimi i Zërave Lokal për Zhvillim të Barabartë në jug të Serbisë

Civic Initiatives, People in Need, 2023

Historia e projektit “Fuqizimi i Zërave Lokal për Zhvillim të Barabartë “(ALVED) nuk është një histori e zakonshme e mbështetur në numra dhe të dhëna të tjera statistikore, por një histori, epilogu i së cilës do të thotë shumë miqësi të reja, bashkëpunime pune dhe përvoja me anë të së cilave secili pjesëmarrës ka avancuar vetën para se gjithash, e më pas dhe komunitetin në të cilin jeton. Për afro tre vite (nga shtatori 2020 deri në mars 2023), të gjitha gjeneratat e banorëve të Vranjës, Bujanocit dhe Lebanit kanë bashkëpunuar dhe implementuar mbi 100 aktivitete të ndryshme, shpeshherë të cilave iu bashkëngjitën edhe aktivistët nga Presheva, të cilët gjithashtu kanë dhënë një kontribut të
madh në rezultatet e përgjithshme. Qëllimi kryesor i këtyre aktiviteteve ishte të nxitë ndjeshmëri midis qytetarëve në jug të Serbisë, të inkurajojë qytetarinë aktive dhe të festojë diversitetin .

Сочувај