BIH_Preporuke za sistemske promjene, 2021

Izvještaj je kreiran na osnovu analize zakonskog okvira, ali takođe uzimajući u obzir nalaze prikupljene putem istraživanja postojećih praksi. Izvještaj pruža pregled stanja i preporuke za sistemske promjene koje bi trebalo provesti kako bi se poboljšala situacija u zapošljavanju osoba s invaliditetom.
Nalazi ovog istraživanja pokazuju da je položaj OSI kada su u pitanju mogućnosti zapošljavanja gotovo isti u FBiH i RS, uz neke izuzetke. U praksi se vidi da je potrebna radikalna izmjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba sa invaliditetom (za FBiH) odnosno Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (za RS), kako bi se otvorile veće i bolje mogućnosti zapošljavanja za osobe sa invaliditetom.
Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Moj posao – Ekonomske prilike za Osobe sa Invaliditetom”, koji je vođen od strane People in Need u saradnji sa partnerima Nešto Više, ProReha i Savez Sumero, 2020/2021.
 

Shkarko