People in Need produžio Poziv za dodjelu stipendija vrijednih 3.000 KM

Published: May 17, 2023 Reading time: 3 minutes
high school,university student study.hands holding pencil writing paper answer sheet.sitting lecture chair taking final exam attending in examination classroom.concept scholarship for education abroad
© Shutterstock

Organizacija People in Need ima još nekoliko slobodnih mjesta za dodjelu stipendija studentima i studenticama na području Kantona Sarajevo. Vrijednost stipendije je do 3.000 KM po studentu, a mogu aplicirati oni koji su zainteresirani za prijavu koncepta MA završnog rada (akademska 2022-2023).

Sredstva za ovu namijenu su izdvojena kroz projekat “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”, koji podržava Vlade Češke Republike.

Poziv je otvoren za studente završne godine postdiplomskog studija sa Mašinskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta koji studiraju u Kantonu Sarajevo i imaju stalno prebivalište u Kantonu Sarajevo.

Uslovi:

Da bi stekao pravo na prijavu za stipendiju, kandidat mora ispuniti sljedeće uslove:

1. Podnosilac prijave je stekao najmanje 60 ECTS bodova tokom akademske 2021-2022. godine (do 30.9.2022.).

2. Podnosilac prijave nije ranije primao nikakvu finansijsku podršku za rad na MA završnog rada ili u vezi sa MA završnim radom.

3. Kandidat treba da ima preliminarnu temu završnog rada i pisanu preporuku/podršku od strane mentora prije prijave.

4. Tema treba da tretira najmanje jednu od navedenih oblasti:

a) Upravljanje reciklažnim otpadom,

b) Efikasan menadžment javnog komunalnog preduzeća (u kontekstu upravljanja reciklažnim otpadom)

c) Sistemi upravljanje procjednim vodama deponija;

d) Sortiranje, odlaganje i reciklaža reciklažnog otpada;

e) Kampanje podizanja svijesti (u kontekstu sortiranja, odlaganja i reciklaže);

f) Unapređenje poslovanja javnog komunalnog preduzeća u kontekstu reciklaže;

g) Upravljanje ljudskim resursima unutar javnog komunalnog preduzeća u kontekstu reciklaže;

h) Strateško poslovanje javnog komunalnog preduzeća u kontekstu reciklaže;

5. Odabrana tema mora biti dostavljena u formi koncept note do 31.05.2023. godine.

Prijava:

Pošaljite svoju elektronsku prijavu na benjamin.kulo@peopleinneed.net do 30. maja 2023., 23:59h. sa sljedećim dokumentima:

1. Curriculum Vitae;

2. Najnoviji prepis evidencije ocjena;

3. Motivaciono pismo u kojem se ukratko opisuju vaša istraživačka interesovanja i tema preliminarnog rada;

4. Elektronsko ili štampano pismo od mentora sa naznakom teme i opredijeljenosti za mentorstvo,

5. Koncept notu MA završnog rada (dvije kartice teksta), sa najmanje 5 relevantnih izvora literature.

Polje predmeta e-pošte treba da bude “Prijava za stipendiju za izradu MA završnog rada za 2023 – (Ime i prezime aplikanta)”. Prilozi moraju biti u .pdf formatu.

Koncept nota treba biti u “arial font”, prored 1,15, veličina 12., “single spacing”.

Dodjela stipendije:

Odluke će biti donesene do maja 2023, nakon čega će se potpisati ugovori i isplatiti kompletan iznos stipendije.

Odluka o izboru stipendista će se donijeti na osnovu slijedećih kriterija:

Vrsta kriterija Broj bodova

1 Prosjek ocjena 5

2 Demonstriran društveni aktivizam (CV, motivaciono pismo) 5

3 Kvalitet koncept note 10

4 Usklađenost sa oblastima 7

Stipendisti People in Need, koji odbrane završni MA rad do kraja 2023., te koji ispune opšte uslove, imat će mogućnost pripravničkog rada u KJKP RAD.

Kontekst:

Projekat „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo“ implementira People in Need međunarodna humanitarna i razvojna organizacija, u partnerstvu sa međunarodnom kompanijom Dekonta BiH i KJKP „RAD”, uz finansijsku podršku Vlade Češke Republike.Kantonalno javno komunalno preduzeće “RAD” s devet općina u Kantonu Sarajevo učestvuje u realizaciji projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u KS”. Planira se unapređenje rada KJKP „RAD“, kao i modernizacija kroz nabavku opreme za uspostavu novih 275 zelenih otoka za sortiranje otpada, kompostera za 2000 domaćinstava, izgradnje jednog javnog reciklažnog dvorišta, edukacije ključnog osoblja KJKP „RAD”, uspostave efikasnije koordinacije, te jačanje svijesti javnosti o važnosti sortiranja i recikliranja otpada u Kantonu Sarajevo.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.6 miliona konvertibilnih maraka, a implementacija je planirana za period: juli 2021. – decembar 2023. Cilj je doprinijeti poboljšanju upravljanja otpadom unutar Kantona Sarajevo.

Author: Adin Šabić, Communication Coordinator BiH